รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2754 : 2020-06-30
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2754
วันที่แจ้งซ่อม   30 มิ.ย. 2563 เวลา 09:29:55
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวภัชราภรณ์ มงคลพูนเกษม : โทร 5671
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบที่ 2
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวภัชราภรณ์ มงคลพูนเกษม
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    30 มิ.ย. 2563 เวลา 10:26:30
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม