รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2752 : 2020-06-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระะบเครือข่าย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2752
วันที่แจ้งซ่อม   29 มิ.ย. 2563 เวลา 10:59:58
ผู้แจ้งซ่อม   นายประทวน ศรีบรรเทา : โทร 022885908
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายประทวน ศรีบรรเทา
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 มิ.ย. 2563 เวลา 14:12:34
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   เปลี่ยน IP เครื่องพิมพ์
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม