รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2750 : 2020-06-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2750
วันที่แจ้งซ่อม   29 มิ.ย. 2563 เวลา 09:35:27
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวชารินี ทับทอง : โทร 5683
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบที่ 5
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวชารินี ทับทอง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 มิ.ย. 2563 เวลา 14:35:11
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม