รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2749 : 2020-06-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2749
วันที่แจ้งซ่อม   29 มิ.ย. 2563 เวลา 09:21:45
ผู้แจ้งซ่อม   นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข : โทร 022885630
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 มิ.ย. 2563 เวลา 11:29:51
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้วใช้งานได้ตามปกติ
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม