รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2747 : 2020-06-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2747
วันที่แจ้งซ่อม   29 มิ.ย. 2563 เวลา 08:46:38
ผู้แจ้งซ่อม   นางวิไลวรรณ ศรีมาลา : โทร 02885816
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางวิไลวรรณ ศรีมาลา
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 มิ.ย. 2563 เวลา 11:30:32
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printer
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม