รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2743 : 2020-06-26
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระะบเครือข่าย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2743
วันที่แจ้งซ่อม   26 มิ.ย. 2563 เวลา 13:22:20
ผู้แจ้งซ่อม   นางจรูญศรี ชื่นมีศรี : โทร 5720
สำนัก/กลุ่ม   สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางจรูญศรี ชื่นมีศรี
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    26 มิ.ย. 2563 เวลา 15:59:15
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม