รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2704 : 2020-06-11
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2704
วันที่แจ้งซ่อม   11 มิ.ย. 2563 เวลา 16:15:33
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ : โทร 0988240941
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 มิ.ย. 2563 เวลา 09:16:24
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   รอคิวซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม(คิว)