รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2675 : 2020-06-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา รีสตาร์ท/ดับเอง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2675
วันที่แจ้งซ่อม   5 มิ.ย. 2563 เวลา 13:05:03
ผู้แจ้งซ่อม   นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง : โทร 0228856777
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 มิ.ย. 2563 เวลา 09:39:14
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ถอด Antivirus ใช้งานได้ตามปกติ
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม