รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2631 : 2020-05-22
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2631
วันที่แจ้งซ่อม   22 พ.ค. 2563 เวลา 10:44:57
ผู้แจ้งซ่อม   นายสัณห์ไชย พลรักษ์ : โทร 0861694698
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มงบประมาณ 2
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    26 พ.ค. 2563 เวลา 10:55:07
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม