รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2630 : 2020-05-22
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ข้อมูลสูญหาย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2630
วันที่แจ้งซ่อม   22 พ.ค. 2563 เวลา 09:10:11
ผู้แจ้งซ่อม   นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์ : โทร 0859295442
สำนัก/กลุ่ม   สถาบันภาษาจีน
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
 อาคาร สามัญฯ 99 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    22 พ.ค. 2563 เวลา 13:22:43
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม