รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2625 : 2020-05-20
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เครื่องค้าง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2625
วันที่แจ้งซ่อม   20 พ.ค. 2563 เวลา 10:24:07
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง : โทร 022885605
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารการเงิน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    20 พ.ค. 2563 เวลา 14:11:03
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว Harddisk เสียแนะนำให้สั่งซื้อผ่านพัสดุ
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม