รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2624 : 2020-05-20
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2624
วันที่แจ้งซ่อม   20 พ.ค. 2563 เวลา 10:00:59
ผู้แจ้งซ่อม   นางเพ็ญจิต นพรัตน์ : โทร 022885623
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางเพ็ญจิต นพรัตน์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    20 พ.ค. 2563 เวลา 10:07:27
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม