รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2622 : 2020-05-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2622
วันที่แจ้งซ่อม   18 พ.ค. 2563 เวลา 13:05:20
ผู้แจ้งซ่อม   นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์ : โทร 5601
สำนัก/กลุ่ม   สถาบันภาษาจีน
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
 อาคาร สามัญฯ 99 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 พ.ค. 2563 เวลา 13:43:26
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตั้งค่าหน้ากระดาษ และ Tray ใส่กระดาษให้ถุกต้อง
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม