รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2620 : 2020-05-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2620
วันที่แจ้งซ่อม   18 พ.ค. 2563 เวลา 10:00:06
ผู้แจ้งซ่อม   ถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ : โทร 022885795
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ (อว.)
 อาคาร กลุ่มออกแบบฯ ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   ถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ   -
ผู้ดำเนินการ   -
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   รอคิวซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม(คิว)