รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2618 : 2020-05-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2618
วันที่แจ้งซ่อม   15 พ.ค. 2563 เวลา 09:40:09
ผู้แจ้งซ่อม   นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ : โทร 022885715
สำนัก/กลุ่ม   สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 พ.ค. 2563 เวลา 03:10:25
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม