รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2617 : 2020-05-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2617
วันที่แจ้งซ่อม   15 พ.ค. 2563 เวลา 09:24:47
ผู้แจ้งซ่อม   นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ : โทร 022885757
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 พ.ค. 2563 เวลา 10:30:23
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้วแนะนำให้ส่งพัสดุซ่อมเนื่องจากตัวเครื่อง เสีย
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม