รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2616 : 2014-05-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2616
วันที่แจ้งซ่อม   2 พ.ค. 2557 เวลา 10:20:59
ผู้แจ้งซ่อม   นายประทวน ศรีบรรเทา : โทร 022885908
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายประทวน ศรีบรรเทา
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 พ.ค. 2563 เวลา 14:09:42
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม