รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2614 : 2020-05-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2614
วันที่แจ้งซ่อม   14 พ.ค. 2563 เวลา 09:16:15
ผู้แจ้งซ่อม   นายวสันต์ กันนุลา : โทร 022885645
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายวสันต์ กันนุลา
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 พ.ค. 2563 เวลา 14:09:15
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม