รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2610 : 2020-05-12
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2610
วันที่แจ้งซ่อม   12 พ.ค. 2563 เวลา 15:59:32
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช : โทร 022885572
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
 กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 พ.ค. 2563 เวลา 10:55:27
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม