รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1899 : 2019-08-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เครื่องค้าง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1899
วันที่แจ้งซ่อม   14 ส.ค. 2562 เวลา 10:56:53
ผู้แจ้งซ่อม   นาง นราธิป ชวนยิ้ม : โทร 0624501154
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานการพัฒนาระบบราชการ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นาง นราธิป ชวนยิ้ม
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 ส.ค. 2562 เวลา 09:29:13
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม ไม่สามารถติดต่อ User ได้
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม