รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1896 : 2019-08-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1896
วันที่แจ้งซ่อม   13 ส.ค. 2562 เวลา 11:22:15
ผู้แจ้งซ่อม    : โทร 5635
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มเลขานุการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 ส.ค. 2562 เวลา 09:28:13
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ประสานงาน HP เปลี่ยน mainboad ตัวเครื่องอยู่ในประกัน
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม