รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1891 : 2019-08-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ปัญหาไวรัส
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1891
วันที่แจ้งซ่อม   13 ส.ค. 2562 เวลา 08:59:04
ผู้แจ้งซ่อม   นาง นราธิป ชวนยิ้ม : โทร 0624501154
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานการพัฒนาระบบราชการ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นาง นราธิป ชวนยิ้ม
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    13 ส.ค. 2562 เวลา 11:02:04
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ...
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม