รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1889 : 2019-08-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1889
วันที่แจ้งซ่อม   8 ส.ค. 2562 เวลา 14:29:35
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวเพียงแข เติมภิญโญ : โทร 5512
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวเพียงแข เติมภิญโญ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 ส.ค. 2562 เวลา 08:53:40
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   สแกนไวรัส
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม