รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1887 : 2019-08-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1887
วันที่แจ้งซ่อม   8 ส.ค. 2562 เวลา 10:47:30
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวกนกวรรณ เหมกุล : โทร 5511
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวกนกวรรณ เหมกุล
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    8 ส.ค. 2562 เวลา 13:40:04
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ...
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม