รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1567 : 2019-03-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1567
วันที่แจ้งซ่อม   15 มี.ค. 2562 เวลา 13:29:36
ผู้แจ้งซ่อม   นายอัครเดช สีมาพลกุล : โทร 5612
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารงบประมาณ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายอัครเดช สีมาพลกุล
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 มี.ค. 2562 เวลา 13:49:58
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Canceled
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม