รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1566 : 2019-03-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1566
วันที่แจ้งซ่อม   15 มี.ค. 2562 เวลา 10:14:40
ผู้แจ้งซ่อม   นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย : โทร 022885849
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มงบประมาณ 3
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 มี.ค. 2562 เวลา 14:09:49
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Install window
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม