รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1565 : 2019-03-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1565
วันที่แจ้งซ่อม   15 มี.ค. 2562 เวลา 09:10:24
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน : โทร 022885548
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 มี.ค. 2562 เวลา 14:59:59
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   นำเศษกระดาษทีติดอย นำเศษกระดาษที่ติดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ออก
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม