รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1561 : 2019-03-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1561
วันที่แจ้งซ่อม   14 มี.ค. 2562 เวลา 09:11:10
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ : โทร 022885724
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 มี.ค. 2562 เวลา 14:15:07
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Canceled
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม