รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1560 : 2019-03-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1560
วันที่แจ้งซ่อม   13 มี.ค. 2562 เวลา 10:46:55
ผู้แจ้งซ่อม   นางสุนีย์ สิทธิธนะ : โทร 022805557
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    13 มี.ค. 2562 เวลา 15:21:55
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add Printer
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม