รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1559 : 2019-03-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1559
วันที่แจ้งซ่อม   13 มี.ค. 2562 เวลา 09:14:34
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ : โทร 022885766
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 มี.ค. 2562 เวลา 13:45:04
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   INstall WIndows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม