รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1554 : 2019-03-12
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1554
วันที่แจ้งซ่อม   12 มี.ค. 2562 เวลา 10:27:00
ผู้แจ้งซ่อม   นางจิตนา ประสิทธิเวช : โทร 022885695
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางจิตนา ประสิทธิเวช
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 มี.ค. 2562 เวลา 13:43:13
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Install Windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม