รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1553 : 2019-03-12
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1553
วันที่แจ้งซ่อม   12 มี.ค. 2562 เวลา 09:48:03
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี : โทร 5623
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 มี.ค. 2562 เวลา 11:39:28
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Install Program
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม