รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1552 : 2019-03-12
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1552
วันที่แจ้งซ่อม   12 มี.ค. 2562 เวลา 09:34:44
ผู้แจ้งซ่อม   นายสรานันต์ สงวนสัตย์ : โทร 022885757-58
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสรานันต์ สงวนสัตย์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    12 มี.ค. 2562 เวลา 09:54:56
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Canceled
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม