รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1550 : 2019-03-11
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1550
วันที่แจ้งซ่อม   11 มี.ค. 2562 เวลา 16:17:14
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวรัชนี คำกุ้ง : โทร 5615
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มระบบบัญชี
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวรัชนี คำกุ้ง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    12 มี.ค. 2562 เวลา 15:46:44
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add Printer
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม