รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1548 : 2019-03-11
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1548
วันที่แจ้งซ่อม   11 มี.ค. 2562 เวลา 15:35:00
ผู้แจ้งซ่อม   ประภาพร บุนนาค : โทร 0879050634
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ (อว.)
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   ประภาพร บุนนาค
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    12 มี.ค. 2562 เวลา 11:41:43
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Install Office
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม