รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1542 : 2019-03-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1542
วันที่แจ้งซ่อม   8 มี.ค. 2562 เวลา 13:42:20
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง : โทร 022885878
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    12 มี.ค. 2562 เวลา 16:06:23
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Install Windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม