รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1530 : 2019-03-07
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1530
วันที่แจ้งซ่อม   7 มี.ค. 2562 เวลา 10:38:06
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ : โทร 5558
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 มี.ค. 2562 เวลา 13:44:35
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Install Windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม