รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1392 : 2019-01-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1392
วันที่แจ้งซ่อม   1 ม.ค. 2562 เวลา 07:18:00
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุวดี กิจเดช : โทร 002
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุวดี กิจเดช
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 ม.ค. 2562 เวลา 14:46:30
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   ไม่สามารถติดต่อ User ได้ หมายเลขโทรศัพท์ไม่ชัดเจน
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม