รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1390 : 2018-12-17
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1390
วันที่แจ้งซ่อม   17 ธ.ค. 2561 เวลา 13:13:26
ผู้แจ้งซ่อม   นายพุทธพงษ์ จริยามา : โทร 022885553
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มแผนและงบประมาณ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายพุทธพงษ์ จริยามา
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    22 ม.ค. 2562 เวลา 11:16:35
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ทำความสะอาดทางเดินกระดาษและหัวสแกน
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม