รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1388 : 2019-01-10
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1388
วันที่แจ้งซ่อม   10 ม.ค. 2562 เวลา 11:18:00
ผู้แจ้งซ่อม   นายศตวรรฆ ประจงค์ : โทร 022885777
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายธเนตร ใยมณี
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    10 ม.ค. 2562 เวลา 16:36:35
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add program line
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม