รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1383 : 2019-01-04
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เครื่องค้าง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1383
วันที่แจ้งซ่อม   4 ม.ค. 2562 เวลา 390:00:00
ผู้แจ้งซ่อม   นางทิพย์เมธาพร ปารีณาสุตนันท์ : โทร 022885642
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางทิพย์เมธาพร ปารีณาสุตนันท์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    4 ม.ค. 2562 เวลา 15:41:31
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Canceled
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม