รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1379 : 2018-12-28
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1379
วันที่แจ้งซ่อม   28 ธ.ค. 2561 เวลา 09:39:10
ผู้แจ้งซ่อม   นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย : โทร 022885849-50
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มงบประมาณ 3
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 ม.ค. 2562 เวลา 14:21:02
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม