รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1378 : 2018-12-28
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1378
วันที่แจ้งซ่อม   28 ธ.ค. 2561 เวลา 08:02:13
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล : โทร 0616907227
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    28 ธ.ค. 2561 เวลา 10:25:08
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Canceled
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม