รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1377 : 2018-12-26
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1377
วันที่แจ้งซ่อม   26 ธ.ค. 2561 เวลา 10:54:56
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนันทวัน ภูมีนอก : โทร 022885877
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานการพัฒนาระบบราชการ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนันทวัน ภูมีนอก
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    3 ม.ค. 2562 เวลา 15:29:42
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Install Window
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม