รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1373 : 2018-12-25
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1373
วันที่แจ้งซ่อม   25 ธ.ค. 2561 เวลา 09:06:15
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวชลฤทัย ทวีแสง : โทร 022885772
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสมารถพิเศษ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวชลฤทัย ทวีแสง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    3 ม.ค. 2562 เวลา 15:44:31
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Install Window
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม