รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1368 : 2018-12-20
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1368
วันที่แจ้งซ่อม   20 ธ.ค. 2561 เวลา 10:07:03
ผู้แจ้งซ่อม   นางหทัยรัตน์ ตรีพิษจักร : โทร 02-6285603
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารการเงิน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางหทัยรัตน์ ตรีพิษจักร
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 ม.ค. 2562 เวลา 09:54:24
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   ติดต่อUser ไม่ได้
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม