รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1366 : 2018-12-19
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1366
วันที่แจ้งซ่อม   19 ธ.ค. 2561 เวลา 15:42:59
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาววรัญญา ภัทรวโรดม : โทร 022885937
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 กลุ่มแผนและงบประมาณ 2
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาววรัญญา ภัทรวโรดม
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 ม.ค. 2562 เวลา 14:15:37
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   ส่งซ่อม power supply พัง
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม