ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
6 ม.ค. 2563   obec2334   นายชนัฐชัย ตาควัน : สตผ.  คอมพิวเตอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
6 ม.ค. 2563   obec2336   นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 ม.ค. 2563   obec2331   นางเยาวลักษณ์ กิตติคุณ : ตสน.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
2 ม.ค. 2563   obec2329   นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 ธ.ค. 2562   obec2289   นางสาวปทิตตา การสมโชค : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 ธ.ค. 2562   obec2290   นางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัฒน์ : สพค.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 ธ.ค. 2562   obec2291   นายชนัฐชัย ตาควัน : สตผ.  คอมพิวเตอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
11 ธ.ค. 2562   obec2292   นางสาวธันวภร แก้วน้อย : ศจภ.  คอมพิวเตอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
11 ธ.ค. 2562   obec2293   นางสาวธันวภร แก้วน้อย : ศจภ.  คอมพิวเตอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
9 ธ.ค. 2562   obec2287   นางสาวรติรัตน์ กุญแจทอง : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
6 ธ.ค. 2562   obec2283   นางสาวชนกานต์ กาญจนกุล : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
6 ธ.ค. 2562   obec2284   นางปุญยวีร์ ศิริกัลยรัตน์ : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
6 ธ.ค. 2562   obec2285   นางสาวสุประวีณ์ มาโยง : สนผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
4 ธ.ค. 2562   obec2279   นางสาวนาตยา ตรัสรู้ : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
4 ธ.ค. 2562   obec2281   นางสายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล : ฉก.ชน.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
4 ธ.ค. 2562   obec2282   นายนิติธร วิศวชาติกุล : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 ธ.ค. 2562   obec2274   นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 ธ.ค. 2562   obec2276   นายอนันทศิลป์ พงษ์พานิช : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 ธ.ค. 2562   obec2286   นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
2 ธ.ค. 2562   obec2271   นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 9/116 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ