ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
1 มิ.ย. 2563   obec2658   นางเกษณี เครือหิรัญ : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
1 มิ.ย. 2563   obec2659   นายนริศว์ ปรารมถ์ : สตผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
29 พ.ค. 2563   obec2652   นายณัฐดนัย หมั่นกิจ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 พ.ค. 2563   obec2653   นางสาวดวงใจ บุญยะภาส : สวก.  คอมพิวเตอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
29 พ.ค. 2563   obec2654   นางขนิฎฐา สิงห์ทอง : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 พ.ค. 2563   obec2649   นายจิตการ การสมจิตต์ : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 พ.ค. 2563   obec2645   นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 พ.ค. 2563   obec2620   ถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ : ฉก.ชน.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
12 พ.ค. 2563   obec2610   นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช : สกก.  คอมพิวเตอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
7 พ.ค. 2563   obec2601   นางสาววาทินี ศรีวิชัย : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
8 พ.ย. 2562   obec2188   นางสาววาทินี ศรีวิชัย : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 มิ.ย. 2562   obec1804   นางสาววาทินี ศรีวิชัย : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
31 ม.ค. 2562   obec1430   นางสาววาทินี ศรีวิชัย : สทศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 ต.ค. 2561   obec1246   นางนิตยา (ทองสุก) มั่นคง : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
7 ธ.ค. 2560   obec323   นายวิโรจน์ ธานมาศ : สนผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
7 ต.ค. 2563   obec2998   นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
7 ต.ค. 2563   obec3002   นางสาวดวงใจ บุญยะภาส : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
6 ต.ค. 2563   obec2994   นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
5 ต.ค. 2563   obec2991   นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
2 ต.ค. 2563   obec2983   นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ : ตสน.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 9/135 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ