ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
23 เม.ย. 2562   obec1678   นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ : สทร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 เม.ย. 2562   obec1680   นางสาวดวงใจ บุญยะภาส : สวก.  คอมพิวเตอร์  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
23 เม.ย. 2562   obec1682   นางสาวณัฐธยาน์ สุวรรณศรี : สกก.  คอมพิวเตอร์  นายธเนตร ใยมณี  เสร็จเรียบร้อย
22 เม.ย. 2562   obec1673   นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 เม.ย. 2562   obec1670   นางสาวจรรยา ชัยชะนะ : สทศ.  คอมพิวเตอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
18 เม.ย. 2562   obec1664   นางสาวจรรยา ชัยชะนะ : สทศ.  คอมพิวเตอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
18 เม.ย. 2562   obec1667   นางสาวชลฤทัย ทวีแสง : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 เม.ย. 2562   obec1669   นางจิตรา สิริภูบาล : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 เม.ย. 2562   obec1662   นางสาวนันทวัน ภูมีนอก : กพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 เม.ย. 2562   obec1660   นางสาวสิริธร บุญประเสริฐ : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
10 เม.ย. 2562   obec1658   น.ส.ซอฟียะฮ จิตต์สอาด : ศนฐ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
10 เม.ย. 2562   obec1659   นางสาวกิตติมา ไพรนอก : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 เม.ย. 2562   obec1653   นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 เม.ย. 2562   obec1656   นางสาวอริสรา ตั้งสกุล : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
4 เม.ย. 2562   obec1644   นางสาวชลฤทัย ทวีแสง : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
4 เม.ย. 2562   obec1645   นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์ : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 เม.ย. 2562   obec1640   นางสาวพัทยา ทิศเนตร : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 เม.ย. 2562   obec1641   นางอารียา หงษ์ปรีชา : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 เม.ย. 2562   obec1642   นางศิริมาส ช้างเผือก : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 เม.ย. 2562   obec1643   นางทิพย์วารี นัยเนตร : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 8/71 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ