ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
20 ม.ค. 2563   obec2361   นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ : สมป.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 ม.ค. 2563   obec2363   นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม : สศศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 ม.ค. 2563   obec2357   นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 ม.ค. 2563   obec2358   นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์ : สภจ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
17 ม.ค. 2563   obec2359   นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ : สมป.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
16 ม.ค. 2563   obec2353   นางสาวปทิตตา การสมโชค : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ม.ค. 2563   obec2356   นางนิตยา (ทองสุก) มั่นคง : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 ม.ค. 2563   obec2350   นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์ : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 ม.ค. 2563   obec2352   นายอลงกร ผูกเหมาะ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 ม.ค. 2563   obec2347   นางสาวกัญณัช วงค์คำ : สพค.  ระบบเครือข่าย  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
10 ม.ค. 2563   obec2345   นางพัชรกันย์ เมธาอัตรเกียรติ : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
10 ม.ค. 2563   obec2346   นายพิทักษ์ โสตถยาคม : สนก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 ม.ค. 2563   obec2344   นายณัฐวัฒน์ พรมดวงศรี : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
8 ม.ค. 2563   obec2340   นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
8 ม.ค. 2563   obec2341   นายภุชงค์ เนตยากร : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
8 ม.ค. 2563   obec2342   นางสาวพัชรินทร์ เป็ดเวียง : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
7 ม.ค. 2563   obec2337   นาราทิพย์ ทองโสภา : สตผ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
7 ม.ค. 2563   obec2339   นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
7 ม.ค. 2563   obec2362   นายศุพลพงษ์ บัวหล้า : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
6 ม.ค. 2563   obec2333   นางสาวอารยา พาสกุล : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 8/116 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ