ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
27 มี.ค. 2563   obec2526   ว่าที่ร้อยตรีดิตถ์กมล สนแจ้ง : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 มี.ค. 2563   obec2521   นางสาวปุณชรัศมิ์ เตือนจิตต์ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 มี.ค. 2563   obec2522   นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ : สตผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 มี.ค. 2563   obec2523   นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 มี.ค. 2563   obec2516   นางสุชาดา ถาดกิ่ง : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 มี.ค. 2563   obec2517   นางสาวอาริสา หมีดเส็น : สนผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 มี.ค. 2563   obec2520   นางสาว อภิญญา ไม้สน : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 มี.ค. 2563   obec2513   นางสาวกรกช กิจถาวร : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 มี.ค. 2563   obec2509   นางสาวดุษฏี ขุนทอง : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
20 มี.ค. 2563   obec2510   นางสาวสาลินี ไชยศรี : สพค.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 มี.ค. 2563   obec2512   นายธีรพล เวฬุวนารักษ์ : สนผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 มี.ค. 2563   obec2503   นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 มี.ค. 2563   obec2504   นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์ : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 มี.ค. 2563   obec2506   นางภคอร ทองโบราณ : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 มี.ค. 2563   obec2507   สุภัทรา รอดเปรม : ศพว.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 มี.ค. 2563   obec2500   นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง : สตผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 มี.ค. 2563   obec2501   นางสาวสาลินี ไชยศรี : สพค.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 มี.ค. 2563   obec2502   นางสุจิตรา พิชัย : สนก.  คอมพิวเตอร์  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
17 มี.ค. 2563   obec2496   นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย : สศศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 มี.ค. 2563   obec2497   นายบรรจง ตั้งคำ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 5/116 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ